Ticaret ve İcra Hukuku

 • Her türlü alacağın tahsili ve icra takiplerinde doğan dava takipleri,
 • Şirketlerin cari hesap, fatura vb. alacaklarının takibi,
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,
 • İflas, iflas ertelemesi ve konkordato gibi işlemeleri takibi ve borç yapılandırma çalışmaları,
 • Kambiyo senetlerine (Çek, Senet, Bono vb.) dayalı alacakların takibi,
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri,
 • Şirketlerin birleşme ve devir alma işlemleri,
 • Şirketlere hukuki danışmanlık,
 • Özelleştirme ve kamu-özel sektör ortaklıkları,
 • Rekabet hukukundan doğan yaptırımlar
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi
 • Genel kurul kararlarının iptali